Σπουδές / Studies

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. Ωκεανογραφίας είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ειδικών να ασχοληθούν με την Μελέτη, την Διαχείριση και την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ωκεανογραφικής Επιστήμης και να καλύψουν τις σχετικές απαιτήσεις στη χώρα μας, στον Ευρωπαϊκό και στο Διεθνή χώρο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι σπουδές διακρίνονται σε δύο κύκλους. Η χρονική διάρκεια του πρώτου κύκλου, ο οποίος οδηγεί στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, είναι 4 διδακτικά εξάμηνα.

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ωκεανογραφίας και της Διαχείρισης Θαλασσίου Περιβάλλοντος. Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στην Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά των ονομάτων όλων των συνεργαζομένων Φορέων.

Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου έχουν διαφορετικό χαρακτήρα.

Επιγραμματικά, το Α Εξάμηνο περιλαμβάνει γενικά μαθήματα Ωκεανογραφίας με στόχο την ομογενοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, που προέρχονται από διαφορετικά πτυχία και την σφαιρική γνώση του αντικειμένου. Το Β Εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα εξειδίκευσης για κάθε μία από τις 4 ειδικεύσεις, που τα καθορίζει το αντίστοιχο τμήμα με δυνατότητα διεξαξωγής μαθημάτων και εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών (π.χ. στο ΕΛΚΕΘΕ ή στο ύπαιθρο ή σε άλλους ερευνητικούς και εργαστηριακούς χώρους). Το Γ Εξάμηνο περιλαμβάνει συνθετικά μαθήματα ωκεανογραφίας με διεπιστημονική προσέγγιση και εφαρμοσμένη κατεύθυνση. Κατά την αρχή του Γ Εξαμήνου επιλέγεται το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας και αρχίζει η πρώτη φάση θεωρητικής και βιβλιογραφικής προσέγγισης, η οποία ακολουθείται στο Δ Εξάμηνο με το πρακτικό – εργαστηριακό τμήμα και με την επεξεργασία των δεδομένων, την σύνθεση και τέλος την συγγραφή της εργασίας.

Mαθήματα επιλογής δεν περιλαμβάνονται στο Α και Β εξάμηνο αλλά μόνο στο Γ εξάμηνο. Η οριστικοποίηση της επιλογής κατεύθυνσης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα γίνεται στο τέλος του Α εξαμήνου.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ωκεανογραφίας απονέμει:

α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ωκεανογραφία με επιμέρους εξειδικεύσεις σε : Βιολογική Ωκεανογραφία, Γεωλογική Ωκεανογραφία, Φυσική Ωκεανογραφία, Χημική Ωκεανογραφία.

β) Διδακτορικό Δίπλωμα.

Ι.) Ο υποψήφιος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής θα καταθέτει στην Γραμματεία:

α). αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το γνωστικό αντικείμενο της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής καθώς και ο επιβλέπων της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

β). Τίτλους Σπουδών (Αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, Δίπλωμα ειδίκευσης, αναλυτική βαθμολογία Διπλώματος Ειδίκευσης). Εάν οι Τίτλοι έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό θα κατατίθενται επικυρωμένοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι, μεταφρασμένοι και κυρίως η ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ.

γ). Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

δ). Ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής.

ε). Έγγραφο από τον επιβλέποντα στο οποίο θα φαίνεται η αποδοχή του για την επίβλεψη της εν λόγω διδακτορικής διατριβής καθώς και θα προτείνονται τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

ΙΙ.) Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής έχουν και οι υποψήφιοι μη κάτοχοι ΜASTER, οι οποίοι έχουν:

α). Πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία ως Ωκεανογράφοι Ερευνητές (ένταξη κατόπιν κρίσης) σε Ερευνητικά Κέντρα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

β). Πέντε (5) τουλάχιστον εργασίες σε έγκυρα (αναφορά στο C.I.) διεθνή περιοδικά, εκ των οποίων στις δύο (2) να είναι ο πρώτος συγγραφέας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 20 φοιτητές. Οι φοιτητές με βάση το πτυχίο τους κατανέμονται ισότιμα στους τέσσερρεις (4) κλάδους του Μεταπτυχιακού.

Εάν ο αριθμός των φοιτητών κάθε κλάδου δεν συμπληρωθεί, τότε εγγράφονται φοιτητές από άλλους κλάδους μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 20 φοιτητών για το σύνολο των τεσσάρων κλάδων.

Οι υποψήφιοι για διδακτορική διατριβή επιλέγονται με βάση την επίδοσή τους στον πρώτο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών. Ο αριθμός των υποψηφίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 3 φοιτητές κατά κλάδο, δηλαδή σε σύνολο μεγαλύτερο από 12 για κάθε έτος.

Ο ακριβής αριθμός των υποψηφίων για διδακτορική διατριβή καθορίζεται από τους υπεύθυνους κάθε κλάδου, ανάλογα με την υλικοτεχνική υποδομή και τις δυνατότητες που διαθέτει ο κάθε κλάδος του Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στηρίζεται δε στα κάτωθι κριτήρια:

1. Βαθμός πτυχίου.

2. Επίδοση σε σχετικά με την Ωκεανογραφία μαθήματα των προπτυχιακών σπουδών.

3. Βαθμός διπλωματικής εργασίας σε όσα τμήματα υπάρχει ο θεσμός της διπλωματικής εργασίας.

4. Συνέντευξη του υποψηφίου.

5. Επαρκής γνώση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας. Η γνώση της ξένης γλώσσας διαπιστώνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με ευθύνη της Διατμηματικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού. Η κατανόηση της Αγγλικής βιβλιογραφίας θεωρείται απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

6. Εάν υπάρχουν υποψήφιοι που δεν έχουν παρακολουθήσει αρκετά μαθήματα που σχετίζονται με την ειδίκευση ή παρακολούθησαν παλαιό πρόγραμμα σπουδών χωρίς επιλογές αναλόγων μαθημάτων, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή αποφασίζει εάν θα δώσουν εξετάσεις σε ορισμένα μαθήματα τα οποία θα αντικαταστήσουν το κριτήριο 2 του πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Επίσης η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μπορεί κατά περίπτωση να κάνει δεκτούς αποφοίτους άλλων συναφών Ελληνικών ή Ξένων Σχολών καθώς και πτυχιούχους συναφών Τμημάτων των ΤΕΙ σύμφωνα με το νόμο.

Η ΕΙΔΕΠ (συνεδρία 13.11.03) αποφάσισε ότι οι πτυχιούχοι ΤΕΙ που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας θα εξετάζονται επιτυχώς σε 6-8 μαθήματα που θα τους ορίζει ειδικά γι' αυτό ορισθείσα επιτροπή εντός της ακαδ. χρονιάς που υπέβαλλαν την αίτησή του για να έχουν την δυνατότητα εγγραφής της επόμενη ακαδ. χρονιά στο εν λόγω Μεταπτυχιακό.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται από την 1η ως την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους στην Γραμματεία του Τμήματος το οοίο έχει αναλάβει την Γραμματειακή υποστήριξη του Μεταπτυχιακού.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων τηρείται παρουσιολόγιο από όλους τους διδάσκοντες.

Ο φοιτητής που σημειώνει : Δύο (2) απουσίες, θα δικαιολογεί την απουσία του με δική του αίτηση., τρείς (3) ή τέσσερεις (4) απουσίες θα τις δικαιολογεί με έγγραφο Νοσοκομείου ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύεται ο σοβαρός λόγος απουσίας, και τέλος από την 5η απουσία ο φοιτητής θα υποχρεώνεται να επαναλαμβάνει το μάθημα.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν κατ' έτος, δύο περιόδους για κάθε μάθημα: τον μήνα Φεβρουάριο για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και τον μήνα Ιούνιο, για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις και για τα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).

Οι σπουδαστές μετά το πέρας εκάστου διδακτικού εξαμήνου και κατόπιν κανονικής και ανελλιπούς φοίτησης και επιτυχούς επίδοσης στις εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις υπόκεινται σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις σε κάθε ένα από τα μαθήματα. Επιτυχών θεωρείται αυτός που έλαβε τον βαθμό τουλάχιστον "καλώς πέντε" με άριστα το δέκα (10).

Σπουδαστής που αποτυγχάνει σε ένα μάθημα στις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις κατά τον μήνα Φεβρουάριο ή Ιούνιο αντιστοίχως, υποχρεούται εις την εκ νέου εξέταση την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο σπουδαστής δικαιούται εξετάσεως άπαξ, ενώπιον επιτροπής, εκ τριών εξεταστών του Μεταπτυχιακού, οριζομένων υπό της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. Ο σπουδαστής που αποτυγχάνει και ενώπιον της επιτροπής διαγράφεται από το Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας.