ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που κατανέμονται σε 30 ανά εξάμηνο. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται αναλυτικά ως εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ : Περιλαμβάνει 6 υποχρεωτικά μαθήματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑECTS
Εισαγωγή στη Βιολογική Ωκεανογραφία6
Εισαγωγή στη Γεωλογική Ωκεανογραφία6
Εισαγωγή στη Φυσική Ωκεανογραφία6
Εισαγωγή στη Χημική Ωκεανογραφία6
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών3
Βάσεις δεδομένων και Στατιστική Ανάλυση3

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ : Περιλαμβάνει 22 μαθήματα επιλογής από τα οποία οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν τόσα μαθήματα ώστε να συγκεντρώνουν 30 ECTS. Δύνανται να επιλέξουν επιπλέον μαθήματα επιλογής εφόσον έχει ικανοποιηθεί η προηγούμενη προϋπόθεση των 30 Ects ανά εξάμηνο.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑECTS
Πλαγκτόν: Δομή,Λειτουργία,Οικολογία6
Βένθος: Δομή, Λειτουργία, Οικολογία6
Νηκτόν: Δομή, Λειτουργία, Οικολογία6
Βιοδείκτες - Οικολογική Ποιότητα Υδάτων3
Αλιεία και Εκτίμηση Αποθεμάτων3
Θαλάσσια Μικροβιολογία3
Διατήρηση Βιοποικιλότητας3
Παράκτια Υδροδυναμική, Μορφοδυναμική & Δυναμική Ιζηματολογία 6
Θαλάσσια Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης6
Μέθοδοι Διασκόπησης Υποθαλάσσιου Πυθμένα6
Υποθαλάσσια Γεωμορφολογία, Ηφαιστειότητα και Γεωδυναμική6
Παλαιο−ωκεανογραφία και Κλιματικές Αλλαγές6
Δυναμική Φυσική Ωκεανογραφία9
Θαλάσσια Μετεωρολογία και Αλληλεπίδραση με τον Ωκεανό6
Θαλάσσια Οπτική6
Εισαγωγή στα Αριθμητικά Μοντέλα στην Ωκεανογραφία6
Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων3
Θαλάσσια Ρύπανση6
Αναλυτική Χημική Ωκεανογραφία6
Θαλάσσια Οικοτοξικολογία6
Ειδικά Κεφάλαια Χημικής Ωκεανογραφίας6
Φυσικά προϊόντα από θαλάσσιους οργανισμούς και εφαρμογές τους6

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ : Περιλαμβάνει 1 υποχρεωτικό μάθημα και την έναρξη της διπλωματικής εργασίας.

ΜΑΘΗΜΑECTS
Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος15
Διπλωματική Εργασία (Ι)15

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ : Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.

ΜΑΘΗΜΑECTS
Διπλωματική Εργασία (ΙΙ)                            30

 

Κατεβάστε το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων από εδώ