ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΝΘΟΣ: ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΤΟΒΕΝΘΟΣ

 • Εισαγωγή:
 • Διάκριση παράκτιων ζωνών και η βλάστησή τους
 • Τύποι υποστρωμάτων
 • Κύρια οικολογικά χαρακτηριστικά των παράκτιων οικοτύπων
 • Βενθικά μικροφύκη, Βενθικά μακροφύκη, Σπερματοφυτα: Συστηματικά γνωρίσματα, οικολογία, κυτταρικές δομές και αναπαραγωγή των κυριοτέρων ταξινομικών ομάδων.
 • Συστηματική κατάταξη, φυλογενετικές σχέσεις και οικονομική σημασία των οργανισμών.

ΖΩΟΒΕΝΘΟΣ

 • Εισαγωγή
 • Βενθική βιοποικιλότητα
 • Λειτουργικοί τύποι βενθικών οργανισμών
 • Σχέσεις οργανισμών-υποστρώματος
 • Παράγοντες που καθορίζουν την κατανομή των ειδών και τη σύνθεση των βιοκοινωνιών
 • Ποικιλότητα, Σταθερότητα
 • Επιπτώσεις της ρύπανσης στις βενθικές βιοκοινωνίες