ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

 • Ορισμός της Οικολογικής Ποιότητας των Υδατικών Συστημάτων και Βιολογικά Στοιχεία εκτίμησης της Οικολογικής Ποιότητας
 • Τυπολογία, συνθήκες αναφοράς και ταξινόμηση της Οικολογικής Ποιότητας
 • Η οικο-περιοχή της Μεσογείου
 • Τύποι Υδατικών Συστημάτων στα παράκτια, μεταβατικά, ρέοντα και λιμναία ύδατα
 • Ισχυρώς τροποποιημένα υδατικά συστήματα
 • Προσαρμογές των υδρόβιων οργανισμών στο αβιοτικό περιβάλλον
 • Ανταγωνισμός
 • Είδη «δείκτες» περιβαλλοντικής διαταραχής
 • Δυναμική των Βιοκοινωνιών
 • Βιολογικοί δείκτες για τη μέτρηση της Οικολογικής Ποιότητας
 • Δείκτες που βασίζονται στα Βιολογικά Στοιχεία «ζωοβένθος», «φυτοβένθος», «φυτοπλαγκτόν», «ιχθυοπανίδα»