ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:

 • Ορισμός– αναγκαιότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης – αειφόρου ανά­πτυ­ξης
 • Τύποι, Σχεδιασμός, Τεχνικές διαχείρισης – διαχειριστικές αντι­λήψεις - εξέλιξη της έννοιας της διαχείρισης
 • Μελέτες στις οποίες στηρίζεται η διαχείριση
 • Εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση (θεσμικά, τεχνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, δορυφορικές εφαρμογές)
 • Τρόποι διαχεί­ρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών
 • Διαχείριση ακτών και παρακτίων υδάτων, παράκτιων υγροβιότοπων και δελταϊκών συστη­μάτων
 • Ελληνική-Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης θαλασσίου περιβάλλοντος
 • Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, μέτρα αποκατάστασης, εναλλακτικές λύσεις παρακολούθησης
 • Διαχείριση περιοχών κολύμβησης

ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΠΟΡΟΙ:

 • Αειφόρος ανάπτυξη (αρχές-στρατηγική) στη διαχείριση - εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων (ορυκτών, χημικών, αλιευ­τικών κ.λπ. αποθεμάτων)
 • Παραγωγή άλατος
 • Νερό από τη θάλασσα-αφαλάτωση
 • Ενέργεια από ανανεώσιμες θαλάσσιες πηγές
 • Ορυκτά από τους βυθούς των θαλασσών
 • Υποθαλάσσιοι φωσφορίτες
 • Κόνδυλοι Μαγγανίου και Σιδήρου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ:

 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία
 • Η τεχνολογική συνιστώσα της Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας
 • Η προγνωστική συνιστώσα της Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας
 • Εφαρμογές στις ελληνικές θάλασσες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ:

 • Εισαγωγή στην τηλεπισκόπιση
 • Εφαρμογές στην περιβαλλοντική παρακολούθηση των παράκτιων ζωνών, τη μεταβολή της ακτογραμμής, την εξαγωγή βάθους, στις αυξομειώσεις της θαλάσσιας επιφάνειας, την αλιεία, κ.ά.