ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

 • Ορισμός βιοποικιλότητας, Σημασία της μέτρησης της βιοποικιλότητας
 • Τύποι βιοποικιλότητας
 • Αρχές σχεδιασμού δειγματοληψιών
 • Διατύπωση της μηδενικής υπόθεσης
 • Σχέδια δειγματοληψιών στο χώρο και τον χρόνο
 • Επιλογή δειγμάτων και μεθόδων συλλογής
 • Τύποι δεδομένων – Μετασχηματισμοί δεδομένων
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων
 • Κατανομές δεδομένων αφθονίας ειδών
 • Πρότυπα κατανομής αφθονίας ειδών
 • Στατιστικά πρότυπα κατανομών
 • Βιολογικά πρότυπα κατανομών
 • Πρότυπα καταμερισμού ενδιαιτήματος/πόρων
 • Παραμετρικές και μη παραμετρικές μέθοδοι εκτιμησης της αφθονίας των ειδών
 • Δείκτες αφθονίας ειδών
 • Καμπύλες συσσώρευσης ειδών
 • Ταξινομική ποικιλότητα
 • Λειτουργική ποικιλότητα
 • Μέθοδοι σύγκρισης βιοποικιλότητας στον χώρο και χρόνο
 • Μέθοδοι ομαδοποίησης
 • Μέθοδοι ταξιθέτησης
 • Μέθοδοι σύνδεσης βιοτικών και αβιοτικών δεδομένων