ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το περιεχόμενο των εργασιών που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια κάθε τομέα σχετίζεται άμεσα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του. Όσον αφορά τις εργασίες που εκπονούνται στο Τμήμα Βιολογίας πραγματεύονται θέματα που αφορούν συγκεκριμένα τη μελέτη των θαλασσίων οργανισμών, των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαβίωσή τους, τη βιοποικιλότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος και επι μέρους ζητήματα σχετιζόμενα με τα αντικείμενα αυτά.

Εργασίες εκπονούμενες στο Τμήμα Χημείας επικεντρώνονται σε ζητήματα που αφορούν την παρουσία ρύπων σε υδάτινα συστήματα κυρίως θαλάσσια αλλά επιπλέον ποτάμια και λιμναία, την κατανομή τους αλλά και την κατανομή θρεπτικών συστατικών σε αυτά, καθώς και ζητήματα που αφορούν αναλυτικές τεχνικές και ποικίλες μεθόδους προσδιορισμού με εφαρμογή των πλέον πρόσφατων τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Οι προερχόμενες από το Τμήμα Γεωλογίας εργασίες επικεντρώνονται στη μελέτη της ιζηματογένεσης σε παράκτια και μη συστήματα με έμφαση στις ιδιαίτερες ιδιότητες και χαρακτηριστικά τους και μεταξύ των άλλων στη γεωμορφολογική και γεωμορφοδυναμική εξέλιξή τους, ενώ οι αντίστοιχες εργασίες του Τμήματος Φυσικής αφορούν μελέτες φυσικών συστημάτων των οποίων οι ιδιότητες προσεγγίζονται από κατάλληλα μαθηματικά μοντέλα. Μελετώνται έτσι διεξοδικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υδάτινων μαζών και της κυκλοφορίας τους τόσο σε παράκτια όσο και συστήματα της ανοικτής θάλασσας. Ανεξαρτήτως αντικειμένου, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών αυτών εργασιών αξιοποιούνται τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που διατίθενται σε κάθε εργαστήριο, συνδυαζόμενα με κατάλληλα συστήματα πληροφορικής για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Οι μεταπτυχιακές εργασίες πραγματεύονται εξ' ολοκλήρου θέματα υψίστου επιστημονικού ενδιαφέροντος σε όλους τους επι μέρους τομείς βιολογικής, φυσικής χημικής και γεωλογικής ωκεανογραφίας, συνεισφέρουν πρακτικά στην αποτελεσματική επιστημονική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών και θέτουν τις προοπτικές για συνέχιση της έρευνας και σύνδεση του επιστημονικού έργου με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, μέσω των εργασιών αυτών προσφέρεται η δυνατότητα συνεργασίας διδασκόντων και διδασκομένων με φορείς της επιστημονικής κοινότητας σε ένα πλαίσιο υψηλών προδιαγραφών που έχει σαν στόχο την τελική ανάδειξη του επιστημονικού έργου και ως εκ τούτου την προβολή του ίδιου του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Εδώ μπορείτε να δείτε κατάλογο των κατατεθειμένων Διπλωματικών Εργασιών του Μεταπτυχιακού για τα τελευταία 10 περίπου χρόνια