ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

  • Περιοχές εκβολών ποταμών, Λιμνοθάλασσες, ανοξικές λεκάνες
  • Εργαστηριακές προσομοιώσεις (μικρόκοσμοι-μακρό­κοσμοι)
  • Μαγνητικές μετρήσεις και η σημασία τους
  • Ειδικές δειγματοληψίες (επιφανειακό φιλμ, νερό πόρων κλπ)
  • Ραδιοχρονολόγηση
  • Διερεύνηση μορφών στοιχείων στη θάλασσα (speciation)
  • Eκλεκτικές εκχυλίσεις στοιχείων από ιζήματα
  • Μελέτη βιοσυσσώρευσης σε ανώτερους οργανισμούς, βιοδείκτες