ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

  • Γενική εισαγωγή στις μεθόδους πεπερασμένων διαφορών
  • Χρονικά σχήματα
  • Εξισώσεις με περισσότερες της μιας ανεξάρτητες μεταβλητές
  • Εξισώσεις με περισσότερες της μιας εξαρτημένες μεταβλητές
  • Ωκεανογραφικά μοντέλα κυκλοφορίας τριών διαστάσεων
  • Παραμετροποίηση φαινομένων μικρής κλίμακας
  • Άλλες κατηγορίες ωκεανογραφικών μοντέλων