ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ισοζύγιο ύδατος - υδρολογικός κύκλος
 • H μοριακή δομή του νερού και η σημασία της
 • Το θαλάσσιο νερό και οι φυσικοχημικές του ιδιότητες
 • Κύκλοι άνθρακα, αζώτου, φωσφόρου, πυριτίου, θείου στη θάλασσα
 • Διαλυμένα αέρια, Φωτοσύνθεση
 • Διαλυτή και σωματιδιακή οργανική ύλη
 • Ιχνοστοιχεία στη θάλασσα, κατανομές - μορφές
 • Χημικές διεργασίες και ισορροπίες στο θαλάσσιο περιβάλλον
 • Χημεία θαλασσίων ιζημάτων
 • Εισαγωγή στη θαλάσσια ρύπανση
 • Βασικές τεχνικές δειγματοληψίας νερού - ιζημάτων - οργανισμών
 • Μέθοδοι επιτόπιων/εργαστηριακών μετρήσεων βασι­κών παραμέτρων