ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Ανάλυση χρονοσειρών
  • Χρήση φίλτρων
  • Ελεγχος στατιστικής σημαντικότητας
  • Ανάλυση Fourier 
  • Ανάλυση τάσης
  • Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες
  • Ανάλυση κανονικής συσχέτισης
  • Εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση υπολογιστή