ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΛΑΓΚΤΟΝ: ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ

  • Οικολογικά χαρακτηριστικά της πελαγικής ζώνης
  • Φυτοπλαγκτικοί οργανισμοί
  • Κυριότερες ταξινομικές ομάδες του φυτοπλαγκτού
  • Συστηματικά γνωρίσματα, οικολογία, κυτταρικές δομές και αναπαραγωγή των κυριοτέρων αθροισμάτων
  • Συστηματική κατάταξη, φυλογενετικές σχέσεις και οικονομική σημασία των οργανισμών

ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ

  • Ολοπλαγκτονικοί και μεροπλαγκτονικοί οργανισμοί
  • Κυριότερες ταξινομικές μονάδες του ζωοπλαγκτού (κλείδες αναγνώρισης)
  • Μέθοδοι δειγματοληψίας
  • Διαχείριση δειγμάτων πλαγκτόν
  • Πρωτόκολλα εκτροφής