ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ

 • Ιζηματογένεση και κύκλος του άνθρακα
 • Κλίμα και ιζηματογενείς διεργασίες
 • Ρυθμοί αποκομιδής και ιζηματογένεσης
 • Τεκτονική και ιζηματογένεση
 • Θαλάσσιοι μηχανισμοί ιζηματογένεσης
 • Συστήματα δειγματοληψιών θαλάσσιου βυθού
 • Αβαθή και βαθιά θαλάσσια κλαστικά, ανθρακικά και εβαποριτικά συστήματα, ειδικά αποθετικά συστήματα
 • Βασικές μέθοδοι ανάλυσης ιζημάτων
 • Αρχές στρωματογραφίας ιζηματογενών ακολουθιών, συσχέτιση σεισμικών ακολουθιών με συστήματα ιζηματογένεσης
 • Σεισμική στρωματογραφία θαλάσσιων συστημάτων εναπόθεσης και κλαστικών, ανθρακικών και εβαποριτικών συστημάτων
 • Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης και παλαιογεωγραφία