ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

 • Κατηγορίες θαλάσσιας ρύπανσης
 • Μηχανισμοί εισόδου και διακίνησης ρύπων στη θάλασσα
 • Θρεπτικά συστατικά - Ευτροφισμός
 • Βαρέα μέταλλα (Hg, Pb, Cu, Zn, κλπ)
 • Πετρελαιοειδή
 • Συνθετικές οργανικές τοξικές ενώσεις
 • Οργανοκασσιτερικές ενώσεις
 • Ραδιενεργά ισότοπα
 • Απορρίμ­ματα
 • Δευτερογενείς ρυπάνσεις
 • Επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης
 • Παρακο­λού­θηση-αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης
 • Διαθέσιμες αντιρρυ­παν­τικές τεχνολογίες