Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος"

---

Inter-Institutional Postgraduate Course

"Oceanography and Management of the Marine Environment"


Σύνοψη

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Ωκεανογραφία η οποία περιλαμβάνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα και την διαχείριση του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσης, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, και ερευνητικής δραστηριότητας στο επιστημονικό πεδίο της Ωκεανογραφίας σε συνδυασμό με την επιστημονική διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος με βάση της αρχές της αειφορίας.

Επιπλέον το ΔΠΜΣ στοχεύει να καλύψει τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής στην εξειδίκευση του επιστημονικού δυναμικού που θα ανταπεξέλθει στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων σε κάθε επίπεδο διοίκησης και τομέα δραστηριότητας που αφορούν την επιστήμη της Ωκεανογραφίας.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS) που κατανέμονται σε 30 ανά εξάμηνο .

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Overview

The purpose of the Inter-Institutional Postgraduate Course (IIPGC) "Oceanography and Management of the Marine Environment" is to provide high level postgraduate education in this scientific field.

The minimum study length in the IIPGC for the acquirement of the MSc Oceanography and Management of the Marine Environment Degree is set at 4 academic semesters, including the necessary time to perform the diploma thesis. To acquire the MSc Degree, a total of one hundred and twenty (120) credits (ECTS) are required, following a distribution pattern of 30 ECTS per semester.

During this course, postgraduate students are required to attend and successfully undertake modules (assessed through written examinations, essays, laboratory exercises and oral presentations) conduct research work and write scientific papers, as well as perform a diploma thesis. Teaching incorporates live classes, lectures, scientific conferences and symposia, as well as practical training. In addition, during their studies, Postgraduate Students attend a series of Seminars and Lectures with no credits.

Postgraduate Students attend common compulsory modules during the first semester, whereas during the second semester they can select among the provided modules as many as necessary in order to gather 30 ECTS, whose content is related to the subject of the Diploma Thesis they wish to elaborate.

In the third semester, the Postgraduate Students attend the compulsory module Management of the Marine Environment and begin their Diploma Thesis. During the fourth semester, Postgraduate Students complete their Diploma Thesis.

επικοινωνία για θέματα γραμματείας:

Μαρία Μαλτέζου, 210 7274064

mmaltezou@uoa.gr