ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ "Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος", οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τα δύο (2) έτη φοίτησης και δεν έχουν παρουσιάσει τη διπλωματική τους εργασία μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2022, πρέπει να αιτηθούν παράταση σπουδών για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους και την αποφυγή διαγραφής τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ.

Έντυπο αίτησης παράτασης.