ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

SANTORINI SUMMER SCHOOL ON SUBMARINE AND COASTAL GEOHAZARDS

Το Erasmus+ πρόγραμμα BridgET: Bridging the gap between the land and the sea in a virtual Environment for innovative Teaching and community involvement in the science of climate change-induced marine and coastal geohazard καλεί τους ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες να συμμετάσχουν στο προγραμματιζόμενο θερινό σχολείο στην περιοχή του νησιωτικού ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης. Το BridgETστοχεύει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα των παράκτιων και θαλάσσιων γεωεπιστημών, οι οποίοι να μπορούν να καινοτομήσουν στην οπτικοποίηση, ανάλυση και δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, καθώς και στην ερμηνεία και συσχέτιση γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου οι φοιτητές θα βιώσουν τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στο πεδίο, την επεξεργασία των δεδομένων με ειδικό λογισμικό και την ανάλυσή τους για την επίλυση και αξιολόγηση πραγματικών προβλημάτων σε πραγματικό πλαίσιο, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, στα θερινά σχολεία θα:

- παρουσιαστούν οι πιο προηγμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή γεωχωρικών και σεισμολογικών δεδομένων σε παράκτια και υπεράκτια περιβάλλοντα, που εκτείνονται από την παραδοσιακή ακουστική χαρτογράφηση (multibeam echo-sounder bathymetry and backscatter, shallow seismic reflection profiling), τις τεχνικές απεικόνισης θαλάσσιου πυθμένα με χρήση ROV, έως και τη χρήση UAV καθώς και τις γεωλογικές επιτόπιες εργασίες υπαίθρου στην ξηρά.

- παρουσιαστούν οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση συνόλων υψομετρικών και γεωλογικών δεδομένων πολλαπλών πηγών και πολλαπλών κλιμάκων σε ένα συνεχές ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM), εξερευνηθούν και αναλυθούν τα δεδομένα μέσω της εικονικής πραγματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:

Santorini_SS2022_Bridgetbrochure

Santorini_SSBridget_NKUA