ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες σχετικά με την υποτροφία δίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/103567