ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρουσιάζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής που διέπει το ΕΚΠΑ.

Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής ΕΚΠΑ